Nyheter

Vekterkurs

Publisert 23. januar 2019

Vi har økende oppdragsmengde og arrangerer derfor vekterkurs.

Benytt deg av denne unike muligheten til å få formell vekterutdannelse.

Meld deg på til post@pcm-as.no

Vi tilbyr profesjonell kursholder og meget gode muligheter for deltidsjobb og praksis etter endt utdannelse.

Kurset består av 12 dager undervisning i klasserom etterfulgt av selvstudie via nett og teoribøker. Eksamen vil bli avholdt i etterkant.

For spørsmål, kontakt: Ronny Kristiansen på 922 83 278

Meld deg på vekterkurs

Kursets formål

Grunnutdanningen skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Det er videre et formål med utdannelsen at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerhet. 

Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet. Grunnutdanningen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet. 

Målgruppe

Kurset er for alle som skal utføre vaktvirksomhet.

Opptakskrav 

Tilfredsstillende vandel for ansettelse som vekter ihht. gjeldende regelverk. 

 Generell kompetanse 

Deltagerne kan etter gjennomført kurs 

– Fremstå med innsikt og trygghet i rollen som vekter 

– Vise innsikt og forståelse for viktigheten av kvalitet i vekterrollen 

– Vise innsikt i bransjenormer knyttet til etikk i vaktvirksomhet 

– Vise innsikt i humanitærrett, menneskerettighet samt de rettslige skranker for vaktvirksomhet 

– Vise innsikt i grunnleggende prinsipper for egensikkerhet 

Kunnskap 

Studentene har etter gjennomført kurs kunnskap om: 

– Ivaretakelse av humanitærrett, menneskerettigheter, lovkrav og etiske skranker i møter med oppdragsgiver og publikum 

– Førstehjelp i påvente av annen helsehjelp 

– Brannvern, brannsikring samt egne oppgaver ved branntilløp 

– Kommunikasjon 

– Prinsippene knyttet til objektsikring, romsikring, skallsikring og integrerte systemer samt periferisikring 

– Prinsipper for egensikkerhet 

– HMS-regelverk 

Ferdigheter 

Kursdeltagere kan etter gjennomført kurs: 

– Utføre vaktvirksomhet med høy kvalitet 

– Utføre livreddende førstehjelp og ta ansvar på et skadested 

– Foreta brannsikring, brannvern og slukking av branntilløp 

– Samhandle med politi og nødetater 

– Skrive tilfredsstillende tjenesterapporter 

– Vurdere og ivareta egensikkerhet gjennom egnede tiltak 

– Vurdere konfliktrisiko i ulike situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner 

– Bruke IKT-redskaper i samsvar med krav til sikkerhet og i overensstemmelse med lov om personopplysninger 

– Gjøre rede for innholdet i risikoanalyser knyttet til vekterfaget 

– Gjøre rede for innhold i beredskapsplaner for virksomheter og handle i henhold til disse 

– Gjøre rede for gjeldende HMS-regelverk og kunne iverksette nødvendige tiltak knyttet til vekterens arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser 

– Gjøre rede for vaktvirksomhetsbransjens arbeidsområder, tjenester og produkter og vurdere disse med utgangspunkt i samfunnets sikkerhetsbehov 

– Gjøre rede for hvordan en selv kan påvirke kvaliteten på et serviceprodukt 

Organisering og arbeidsmåter 

Samlingene med undervisning utgjør inntil 112 timer teori som fordeles over en eller flere fysiske samlinger og/eller nettbasert innhold. Minimums timeantall som skal foretas i klasserom fremgår av undervisningsplanene i det enkelte fag og vedlagte tabelloversikt. Det er videre satt av 45 timer til praktiske øvelser. Det er obligatorisk deltakelse i alle samlinger og aktiviteter. Dette omfatter deltakelse i undervisning, øvelser/trening og gruppearbeid. Deler av undervisningen baseres på praktiske eksempler fra deltakernes arbeidshverdag. 

Arbeidsmåtene i kurset skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av deltakeraktivitet. 

Deltakerne pålegges å skrive en refleksjonsoppgave knyttet til «Forventinger til meg i vekterrollen» før første samling. 

Vurdering 

Deltageren må avlegge en praktisk og en teoretisk prøve etter endt kurs som til sammen utgjør 6 timer. Deltagernes modenhet og holdninger vil bli vurdert under hele kursløpet. 

Dersom deltageren består avsluttende prøver og blir vurdert egnet til vaktvirksomhet utstedes kursbevis. 

Litteratur 

Legges inn av ansvarlige for det enkelte tema i samråd med faggruppen 

Juss for vektere 

Grunnbok for vektere 

Pensum:

A             Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen

B             Kommunikasjon og konflikthåndtering

C             Kulturforståelse og mangfold

D             Yrkesetikk og holdninger

E             Service og kvalitet

F             HMS

G             Risikovurdering

H             Fysiske, manuelle og administrative tiltak

I              Beredskapsplaner

J              Rapportlære

K             Samarbeid med offentlige myndigheter

L              Førstehjelp

M           Alkohol, medikamenter og narkotika

N             Brannvern

O            Juss

Ny Forskrift til vaktvirksomhet og utdanning for vektere

Publisert 21. november 2017

Fra 01.01.18 vil den nye forskriften til utdanning for vektere tre i kraft. Dette betyr i praksis at hvis man har vekterkurs Trinn 1-3 før 01.01.18 eller har påbegynt vekterutdanning før 01.01.18 vil man ikke trenge den nye utdanningen.

(Har du påbegynt vektekurs før 01.01.18 må du fullføre alle trinn før 01.04.18)

Det kan leses mer om denne endringen via denne linken: https://www.politiet.no/tjenester/vaktvirksomhet/

Vi holder Vekterkurs trinn 1. 16 og 17 Desember, og trinn 3 de to første helgene i Januar 2018. Gå inn linken for å melde deg på:  http://pcm-as.no/utdanning/pamelding/vekterkurs-trinn-1/

 

Jippi

Publisert 4. september 2017

 

 

Vi har kommet til det tidspunktet på året hvor vi får litt tid til å puste og se tilbake på hvilke jobber vi har utført i 2017.                                                                                                                                                     Det starter med Trondheim Calling og Rørosmartnan i februar

Så durte vi i gang med 5 russearrangement i god dialog med Trondheim Spektrum og Stian Hoel det er alltid artig å samarbeide med dere.                                                                                     Innimellom der fikk vi gleden av å jobbe med Jon Vu-Yen Nguyen og hans visjon om å lage en unik festival i en bakke derav navnet Bakkefestivalen. Tusen takk for en artig utfordring.   Samtidig hadde vi ansvar for Jassfest så det ble en flying start på Mai.

Vi var så heldig å få lov å jobbe under Rally Vm på Hell i første helgen i juni, som om det ikke var nok så hadde vi Juba Juba, Ladehammeren og Melhusfestivalen samtidig, en travel helg kan du si. Vi durte videre med prosjekt som vi fikk gjennom Heramnn Ørn Vidarson og Marianne Øverbø Olsen i fra Technoort dette vokste fort i omfang og ga oss masse spennende utfordringer; vi snakker selvfølgelig om Starmus. Glemte jeg å nevne Jubileum for Sunndal Sparebank gjennom Per Evjen, et av mange oppdrag han server oss med.

Så begynner vi med juni og Jon Fogerty for Trondheim Concerts med påfølgende humordager på Høylandet vi har hvert fall en variert hverdag, for å understreke dette følger vi på med Tydalsfest og en flott invitasjon fra Protect vakthold og sikkerhet på Malakoff-festivalen.

Deretter er det Robbie Williams og Granåsen som gjelder, pluss at vi hadde  Strandafestivalen, Trondheim Matfestival, sommerfest på Melhus og Frøyafestivalen så tenkte vi at det roet seg men nei vi hadde «glemt» Åge på Sverresborg med rask gange til Pstereo, takk til Bård Flikke og Gaute Karlsson Før vi avslutter med Maker Faire, Gjenbruksdagen, Agrisjå og Hell Blues.

Kommende arrangement som vi gleder oss til er UKA og det gode samarbeidet med Lars Alme og Studentersamfunnet med påfølgende konsert i Spektrum og Deep Purple.

Oppå alt dette så leverer vi utstyr i form av Barrikader, gjerder i alle format, toaletter/urinaler vi leverer førstehjelp med kvalifisert personell og bistår med hjelp på å lage ros-analyser og møter med offentlige etater til mange av de arrangementene som nevnt over

Det er viktig å huske på er at vi har mange utesteder å serve hele året igjennom og vi er så heldig å få flere med på laget. Dette kan vi takke alle de fantastiske ansatte vi har som står på og gjør en utrolig jobb for PCM. Som dere skjønner har vi en spennende og utfordrende jobb i PCM og vi trenger flere dyktige medarbeidere i framtiden, ryktene svirrer om flere oppdrag til neste år og vi gleder oss allerede.

På vegne av Pcm/security/utleie/sanitet.

Eskild Risnes

Flere nyheter