Vekterkurs

Vi har økende oppdragsmengde og arrangerer derfor vekterkurs til Våren.

Meld deg på til post@pcm-as.no

Vi tilbyr profesjonell kursholder og meget gode muligheter for deltidsjobb og praksis etter endt utdannelse.

Kurset består av 12 dager. Innimellom disse dagene er det lagt opp til selvstudie via nett og teoribøker. Eksamen vil bli avholdt i etterkant.

For spørsmål, kontakt: Ronny Kristiansen på 922 83 278

Meld deg på Vekterkurs

Påkrevde felter er merket med *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der det står UNDERVISNING er det klasseromsundervisning i hos Vinje Transport i Nardoveien 4 i Trondheim.

SELVSTUDIE: dette legger du opp selv, men det er viktig at du bruker tid på å lære det du skal gå gjennom. Dette for at du skal ha en bedre forutsetning for å bestå eksamen.

PRAKSIS: Den avtales med hver enkelt i løpet av kurset og tilpasses etter når det er praktisk mulig å få gjennomført denne.

DATOBESKRIVELSEKLOKKESLETTTIMEANTALL
Tirsdag 04.06Undervisning16.00-22.006,0
Onsdag 05.06Undervisning16.00-22.006,0
Torsdag 06.06Undervisning16.00-22.006,0
Fredag 07.06Undervisning16.00-22.006,0
Mandag 17.06Undervisning16.00-22.006,0
Tirsdag 18.06Undervisning16.00-22.006,0
Onsdag 19.06Undervisning16.00-22.006,0
Torsdag 20.06Undervisning16.00-22.006,0
Søndag 23.06Undervisning16.00-22.006,0
Mandag 24.06Undervisning16.00-22.006,0
Tirsdag 25.06Undervisning16.00-22.006,0
Onsdag 26.06Undervisning16.00-22.006,0

Kursets formål

Grunnutdanningen skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Det er videre et formål med utdannelsen at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerhet. 

Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet. Grunnutdanningen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet. 

Målgruppe

Kurset er for alle som skal utføre vaktvirksomhet.

Opptakskrav 

Tilfredsstillende vandel for ansettelse som vekter ihht. gjeldende regelverk. 

 Generell kompetanse 

Deltagerne kan etter gjennomført kurs 

– Fremstå med innsikt og trygghet i rollen som vekter 

– Vise innsikt og forståelse for viktigheten av kvalitet i vekterrollen 

– Vise innsikt i bransjenormer knyttet til etikk i vaktvirksomhet 

– Vise innsikt i humanitærrett, menneskerettighet samt de rettslige skranker for vaktvirksomhet 

– Vise innsikt i grunnleggende prinsipper for egensikkerhet 

Kunnskap 

Studentene har etter gjennomført kurs kunnskap om: 

– Ivaretakelse av humanitærrett, menneskerettigheter, lovkrav og etiske skranker i møter med oppdragsgiver og publikum 

– Førstehjelp i påvente av annen helsehjelp 

– Brannvern, brannsikring samt egne oppgaver ved branntilløp 

– Kommunikasjon 

– Prinsippene knyttet til objektsikring, romsikring, skallsikring og integrerte systemer samt periferisikring 

– Prinsipper for egensikkerhet 

– HMS-regelverk 

Ferdigheter 

Kursdeltagere kan etter gjennomført kurs: 

– Utføre vaktvirksomhet med høy kvalitet 

– Utføre livreddende førstehjelp og ta ansvar på et skadested 

– Foreta brannsikring, brannvern og slukking av branntilløp 

– Samhandle med politi og nødetater 

– Skrive tilfredsstillende tjenesterapporter 

– Vurdere og ivareta egensikkerhet gjennom egnede tiltak 

– Vurdere konfliktrisiko i ulike situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner 

– Bruke IKT-redskaper i samsvar med krav til sikkerhet og i overensstemmelse med lov om personopplysninger 

– Gjøre rede for innholdet i risikoanalyser knyttet til vekterfaget 

– Gjøre rede for innhold i beredskapsplaner for virksomheter og handle i henhold til disse 

– Gjøre rede for gjeldende HMS-regelverk og kunne iverksette nødvendige tiltak knyttet til vekterens arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser 

– Gjøre rede for vaktvirksomhetsbransjens arbeidsområder, tjenester og produkter og vurdere disse med utgangspunkt i samfunnets sikkerhetsbehov 

– Gjøre rede for hvordan en selv kan påvirke kvaliteten på et serviceprodukt 

Organisering og arbeidsmåter 

Samlingene med undervisning utgjør inntil 112 timer teori som fordeles over en eller flere fysiske samlinger og/eller nettbasert innhold. Minimums timeantall som skal foretas i klasserom fremgår av undervisningsplanene i det enkelte fag og vedlagte tabelloversikt. Det er videre satt av 45 timer til praktiske øvelser. Det er obligatorisk deltakelse i alle samlinger og aktiviteter. Dette omfatter deltakelse i undervisning, øvelser/trening og gruppearbeid. Deler av undervisningen baseres på praktiske eksempler fra deltakernes arbeidshverdag. 

Arbeidsmåtene i kurset skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av deltakeraktivitet. 

Deltakerne pålegges å skrive en refleksjonsoppgave knyttet til «Forventinger til meg i vekterrollen» før første samling. 

Vurdering 

Deltageren må avlegge en praktisk og en teoretisk prøve etter endt kurs som til sammen utgjør 6 timer. Deltagernes modenhet og holdninger vil bli vurdert under hele kursløpet. 

Dersom deltageren består avsluttende prøver og blir vurdert egnet til vaktvirksomhet utstedes kursbevis. 

Litteratur 

Legges inn av ansvarlige for det enkelte tema i samråd med faggruppen 

Juss for vektere 

Grunnbok for vektere 

Pensum:

A             Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen

B             Kommunikasjon og konflikthåndtering

C             Kulturforståelse og mangfold

D             Yrkesetikk og holdninger

E             Service og kvalitet

F             HMS

G             Risikovurdering

H             Fysiske, manuelle og administrative tiltak

I              Beredskapsplaner

J              Rapportlære

K             Samarbeid med offentlige myndigheter

L              Førstehjelp

M           Alkohol, medikamenter og narkotika

N             Brannvern

O            Juss

Fortell oss hvem du er - vi kontakter deg

Henvendelsen ble sendt. Vi tar kontakt så raskt vi kan.
Ett eller flere felt inneholder feil. Vennligst kontroller og prøv på nytt.
En feil oppstod under sending, vennligst igjen. Hvis problemet vedvarer kan du sende e-post direkte til post@pcm-as.no.